23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 244-705164
Offentliggjort
19.12.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Næstved Kommune

Vindere

Medicinhåndteringsløsning

(19.12.2022)
Medimi AB
Ideon Science Park Scheelevägen17, Beta 6
223 63 Lund

Medicinhåndteringsløsning

(19.12.2022)
MedicCare C/O CareConsult A/S
Augustenborg Landevej 19
6400 Sønderborg

Medicinhåndteringsløsning


Næstved Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
CVR-nummer: 29189625
Postadresse: Rådmandshaven 20
By: Næstved
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Nagel
E-mail: anchr@naestved.dk
Telefon: +45 55885492
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naestved.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Medicinhåndteringsløsning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85141210 Hjemmesygepleje
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Næstved kommune ønsker en totalløsning inden for medicinteknologi, hvor medicinhåndteringen (administration og dispensering) håndteres af leverandøren samt at leverandøren har et understøttende IT system (SW) og en medicindispenser (HW), der har integration til vores EOJ system og kan hente og sende medicininformation imellem EOJ og leverandørens IT platform, desuden ønsker vi også at logistik, lager og vagtcentral er en del af løsningen.

Kontrakten vil blive indgået efter 10 dages stand-still, regnet fra d. 15. december 2023.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Næstved kommune ønsker en totalløsning inden for medicinteknologi, hvor medicinhåndteringen (administration og dispensering) håndteres af leverandøren samt at leverandøren har et understøttende IT system (SW) og en medicindispenser (HW), der har integration til vores EOJ system og kan hente og sende medicininformation imellem EOJ og leverandørens IT platform, desuden ønsker vi også at logistik, lager og vagtcentral er en del af løsningen.

Kontrakten vil blive indgået efter 10 dages stand-still, regnet fra d. 15. december 2023.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Næstved Kommune har til hensigt, at indgå en 3 årig aftale med option på forlængelse i op til 12 måneder.

Kontrakten vil blive indgået efter 10 dages stand-still, regnet fra d. 15. december 2023.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Næstved kommune ønsker en totalløsning inden for medicinteknologi, hvor medicinhåndteringen (administration og dispensering) håndteres af leverandøren samt at leverandøren har et understøttende IT system (SW) og en medicindispenser (HW), der har integration til vores EOJ system og kan hente og sende medicininformation imellem EOJ og leverandørens IT platform, desuden ønsker vi også at logistik, lager og vagtcentral er en del af løsningen.

1) Vi ønsker en ny medicineringsløsning, der kan frigive mere tid til vores fagpersonale. Det vil sige en forholdsvis selvkørende løsning, hvor vi som kommune er meget lidt involveret i den daglige medicinhåndtering. Vi har mangel på fagligt uddannet personale, som ville kunne varetage andre vigtige opgaver i stedet.

2) Løsningen skal hele tiden kunne holde sig ajour med ændringer i borgerens medicin og kan seponere medicin, eller tilføje medicin uden kommunens personale er en del af processen. Det vil sige et system der kan aflæse medicinlisten i vores EOJ-system (Nexus - LMK).

3) Hvis lægen seponerer en pille i FMK, skal løsningen automatisk (senest den efterfølgende morgen) kunne seponeres ude hos borger. Altså sørge for pillen ikke bliver givet til borger uden personale er inde over processen. Hvis lægen tilføjer ny medicin bliver denne leveret ud til hardwaredelen, som står hos den enkelte borger. Altså en løsning hvor vi udliciterer medicindosering/medicingivning, så det ikke foretages af kommunens medarbejdere.

4) Op og nedjustering i Dosis på en igangværende periode (eksisterende medicin) skal kunne foretages automatisk uden indblanding af kommunens personale (dvs. ændring fra lægens ordination helt ud til hardwaredelen i løsningen).

5) Der ønskes en løsning der kan håndtere Behovsmedicin (PN), så borgerne selv kan håndtere dette og sikre mod overdosering.

6) Der ønskes en løsning der også kan håndtere flere typer af påmindelser, herunder også påmindelser om sidedoseret (selvadministreret) medicin.

7) Det er en forudsætning at hardwaredelen i løsningen fortsat kan doserer uden internet og fast strøm, altså går automatisk over på backupbatteri, hvis strømmen går hos borger. Derudover ønsker vi også at det er muligt for vagtcentralen får en alarm og kan se at hardwaren er gået over på backup batteriet og kan tage kontakt til borgeren, såfremt det bliver nødvendig.

8) Der behov for en løsning der kan levere medicin hos borgeren med intervallerne 7, 14 eller 28 dage.

9) Der ønskes en løsning der med over 98 % sikkerhed giver den korrekte medicin dosering til vores borgere.

10) Der skal være mulighed for - på afstand - at kunne vise alle aktiviteter omkring borgerens brug af løsningen, fx hvornår har borgeren taget sin medicin, hvad medicin er der i HW.

11) Der ønskes en medicinteknologisk løsning der tilgodeser både de borgere som har relativ fast medicin og dem der har en del ændringer i deres medicinering.

12) Der behov for en ny medicinteknologisk løsning, hvor lægernes arbejdsproces forbliver uændret i relation til nuværende medicinhåndteringen som vi har i kommunen.

13) Vi ønsker en ny medicinteknologisk løsning der ikke påfører vores borgere ekstra udgifter i forhold til deres medicinhåndtering og vi ønsker ligeledes at der er et minimeret medicinspild i løsningen.

14) Vi ønsker at leverandøren sørger for at selve hardwaredelen bliver genbrugt, når borger ophører med at bruge den (Refub.)

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Medicinhåndteringsløsning

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
14/12/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: MedicCare C/O CareConsult A/S
CVR-nummer: 25483537
Postadresse: Augustenborg Landevej 19
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6400
Land: Danmark
E-mail: mail@careconsult.dk
Telefon: +45 73121620
Internetadresse: https://www.careconsult.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Medimi AB
CVR-nummer: SE556576480901
Postadresse: Ideon Science Park Scheelevägen17, Beta 6
By: Lund
NUTS-kode: SE22 Sydsverige
Postnummer: 223 63
Land: Sverige
E-mail: info@medimiab.com
Telefon: +46 40100800
Internetadresse: https://www.medimiab.com/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2022

Send til en kollega

0.046