23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 243-697879
Offentliggjort
16.12.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Fællesindkøb Fyn

Vindere

(16.12.2022)
Vermund Larsen A/S
Gøteborgvej 8-12

Profylaksebekendtgørelse om levering af arbejdsstole og ståstøttestole


Fællesindkøb Fyn

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Østerågade 40
By: Broby
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5872
Land: Danmark
Kontaktperson: Sune Bjørn Nancke
E-mail: snanc@fmk.dk
Telefon: +45 72531186
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/192402773.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse om levering af arbejdsstole og ståstøttestole

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141720 Ganghjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fællesindkøb Fyn offentliggør på vegne af Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland og Nordfyns kommuner profylaksebekendtgørelse vedr. levering af arbejdsstole og ståstøttestole inkl. konsulentbistand.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 995 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

På vegne af Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland og Nordfyns kommuner agter Fællesindkøb Fyn at indgå 4-årig rammeaftale med Vermund Larsen om levering af arbejdsstole og ståstøttestole inkl. konsulentbistand. Rammeaftalen vil indeholde levering af følgende typer stole:

- Arbejdsstol til børn med bremser og gasfjeder til højderegulering

- Arbejdsstol til børn med bremser og elektrisk højderegulering

- Almindelig arbejdsstol med bremser og elektrisk højderegulering

- Bariatrisk arbejdsstol med bremser og elektrisk højderegulering

- Almindelig arbejdsstol med bremser og gasfjeder til højderegulering

- Bariatrisk arbejdsstol med bremser og gasfjeder til højderegulering

- Almindelig ståstøttestol med gasfjeder til højderegulering

- Bariatrisk ståstøttestol med gasfjeder til højderegulering

- Almindelig ståstøttestol med elektrisk højderegulering

Ovennævnte arbejdsstole og ståstøttestole bevilges typisk efter serviceslovens § 112. Hjælpemidlet skal kunne konfigureret ift. afhjælpning af den enkelte borgers funktionsnedsættelse og opretholde brugerens sikkerhed ved almindelig anvendelse af det. Hjulenes karakter og bremsefunktionen på hjulene er f.eks. af væsentlig betydning. De meget konkrete specifikationer til hjælpemidlet har betydning for, om borgeren kan få netop det hjælpemiddel som afhjælper deres funktionsnedsættelse.

De pågældende arbejdsstole og ståstøttestole kategoriseres som medicinsk udstyr. Stolene skal derfor overholde forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens anslået værdi = DKK 5.995.000 og rammeaftalens maksimale værdi = DKK 7.194.000

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

På vegne af Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland og Nordfyns kommuner agter Fællesindkøb Fyn at indgå en 4-årig rammeaftale med Vermund Larsen A/S om levering af arbejdsstole og ståstøttestole inkl. konsulentbistand.

Fællesindkøb Fyn har undersøgt, hvor mange potentielle leverandører, der vil kunne opfylde de pågældende typer af hjælpemidler. Fællesindkøb Fyn har ikke kunne finde andre aktører end Vermund Larsen, der kan dække behovet fuldt ud. I forbindelse med en indledende markedsdialog har Fællesindkøb Fyn spurgt Vermund Larsen, om der findes andre aktører på markedet med tilsvarende hjælpemidler. Vermund Larsen har ikke oplyst nogen til Fællesindkøb Fyn. Fællesindkøb Fyn har desuden hørt andre ordregivende myndigheder om, hvor mange og fra hvilke leverandører, de har modtaget tilbud fra ifm. med deres senest afsluttede udbud på området. Her har de pågældende ordregivere oplyst, at der kun er modtaget tilbud fra Vermund Larsen.

Ifølge Fællesindkøb Fyns markedsafdækning er der kun én aktør på markedet pr. dags dato, der kan opfylde kommunernes behov og levere det beskrevne ovenfor.

Fællesindkøb Fyn vil grundet ovenstående indgå rammeaftale med Vermund Larsen A/S om levering af arbejdsstole og ståstøttestole, da indkøbet er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse jf. Udbudsloven §80, stk. 3, nr. 2, idet rammeaftalen af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør.

Grundet manglende konkurrence offentliggøres nærværende profylaksebekendtgørelse iht. klagenævnslovens § 4. Rammeaftalen vil først blive indgået efter udløb af stand-stillperioden, der udløber ved udgangen af den 2. januar 2023.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/12/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Vermund Larsen A/S
CVR-nummer: 52796628
By: Gøteborgvej 8-12
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 995 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af de indkomne tilbud. Rammenaftalens anslåede værdi er på i alt DKK 5.995.000, mens den maksimale værdi udgør DKK 7.194.000.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2022

Send til en kollega

0.047