23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 219-630530
Offentliggjort
14.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

(10.01.2023)
Aleris-Hamlet Hospitaler
Gyngemose Parkvej 66
2860 Søborg

(10.01.2023)
Capio A/S
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup

(10.01.2023)
Privathospitalet Mølholm
Brummersvej 1
7100 Vejle

Opdateringer

Annullering
(10.01.2023)

Betingelsen for deltagelse i udbuddet, er følgende mindstekrav til Tilbudsgiver egnethed:
1. Leverandøren skal være registreret som hospital hos STPK, eller som en plastikkirurgisk speciallægepraksis med (deltids)ydernummer.
2. Leverandøren skal udpege en virksomhedsansvarlig læge.
3. Der skal være mulighed for assistance fra en relevant speciallæge i løbet af kort tid (mindre end 30 minutter).
Det skal være muligt at få assistance fra en anæstesiologisk speciallæge under anæstesien, under opvågningen og indtil patienten er stabiliseret respiratorisk og kredsløbsmæssigt og relevant smertebehandlet. Når patienten er vågen og stabiliseret, skal der kunne fås assistance fra speciallæge i anæstesiologi i løbet af kort tid (mindre end 30 minutter).
4. Leverandøren skal have en plan for overflytning til offentligt sygehus ved alvorlige komplikationer.
5. Leverandørens anæstesifunktion skal opfylde de gældende standarder for intensiv-/opvågningsfunktion, blodtransfusion, primær hjertestopbehandling og krav vedrø-rende pulsoxymetri-udstyr i forbindelse med postoperativ overvågning.
6. Leverandøren skal have et kvalitetssikringssystem.
7. Leverandørens sted for udførelse af ydelsen skal være placeret maksimalt 70 kilometer fra Region Syddanmarks regionsgrænse. Det er alene et krav, at Leverandøren senest 1 måned efter indgåelse af kontrakt har etableret undersøgelses- og operationsfaciliteter inden for de anførte geografiske grænser.
8. Leverandøren skal senest ved kontraktstart have indgået aftale med Danske Regioner om de i udbuddet nævnte koder og forløb.
9. Såfremt patienten er henvist til udredning og behandling skal Leverandøren have færdigudredt patienten inden for 30 dage efter Regionen har modtaget henvisningen. Dernæst skal behandlingen være påbegyndt senest 30 dage efter at Leverandøren har færdigudredt patienten.
10. Leverandørens kliniske personale skal være dansktalende, og have de påkrævede kompetencer.
11. De speciallæger, der konkret skal udføre ydelserne, skal have gyldig speciallægeautorisation, samt de påkrævede kompetencer til at udføre ydelsen.
12. Leverandøren skal kunne udføre MR-scanninger på minimum 1,5 tesla og røntgen, eller har en aftale med en underleverandør herom.
Ifm. udbuddet gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.
Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.
Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=339633&B=REGIONSYDDK. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.
Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.
Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet.
Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com
Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.
Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

Kontrakt om indkøb af kirurgiske ydelser


Region Syddanmark

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Eva Gad Søndergaard
E-mail: eva.gad.sondergaard@rsyd.dk
Telefon: +45 29201853
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=344631&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=344631&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=344631&B=REGIONSYDDK
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om indkøb af kirurgiske ydelser

Sagsnr.: 22/47546
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85121300 Konsultation og behandling hos kirurgiske specialister
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt omfatter indkøb af organ- og plastikkirurgiske ydelser, herunder lipomer, mistanke om hudkræft (BCC), hæmorider, gastroskopier samt lyske- og navlebrok. Kontrakten omfatter både udrednings- og behandlingsforløb. Kontrakten udbydes som en rammeaftale med fem delkontrakter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 27 414 947.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kontrakt om indkøb af kirurgiske ydelser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85111100 Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter indkøb af organ- og plastikkirurgiske ydelser, herunder lipomer, mistanke om hudkræft (BCC), hæmorider, gastroskopier samt lyske- og navlebrok. Kontrakten omfatter både udrednings- og behandlingsforløb.

Kontrakten udbydes som en rammeaftale med fem delkontrakter.

De fem delkontrakter omfatter følgende:

Delkontrakt 1: Lipomer (AAFPLA, KQBE10A, KQBE10B, KQAE10A og KQAE10B)

Delkontrakt 2: Hudkræft (1PL32, 1PL33 og 1PL34)

Delkontrakt 3: Hæmorider (1KIR03, 1KIR04, KJHB10, KJHB20, KJHB30, KJHB40, KJHB00, KJHB96A og KJHB96B)

Delkontrakt 4: Skopier (1KIR02, KUJD02 og KUJD03)

Delkontrakt 5: Brok og galdesten (AAFKIR, KJAB11, KJAB30, KJAF11, KJKA21)

Delkontrakterne har en anslået værdi på:

Delkontrakt 1: 385.400 kr.

Delkontrakt 2: 5.337.750 kr.

Delkontrakt 3: 4.702.455 kr.

Delkontrakt 4: 2.006.907 kr.

Delkontrakt 5: 14.982.435 kr.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 27 414 947.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi under kontrakten for alle delkontrakterne udgør 32.897.936 DKK i hele rammeaftalens løbetid (inkl. forlængelser).

Kontrakten kan forlænges i op til 2 år.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

I henhold til LBK nr. 272 af 19/4/2001, må operative indgreb kun udføres af en autoriseret læge.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udbuddet indeholder særlige vilkår vedrørende:

1. Bæredygtighed

2. Arbejdsmiljø

3. Arbejdsklausul

4. Straffeattester

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1564
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Regionen agter, for hver delkontrakt, at indgå kontrakt med den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste pris på delkontrakten. Hvis denne tilbudsgiver ikke har tilstrækkelig kapacitet ift. Regionens ønske, vil der desuden blive indgået kontakt med næstbedste tilbudsgiver (baseret på pris) og så fremdeles, såfremt den/de næstbedste tilbudsgiver(e) er under 20% dyrere end tilbuddet med den laveste pris pr. ydelse.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 07/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Betingelsen for deltagelse i udbuddet, er følgende mindstekrav til Tilbudsgiver egnethed:

1. Leverandøren skal være registreret som hospital hos STPK, eller som en plastikkirurgisk speciallægepraksis med (deltids)ydernummer.

2. Leverandøren skal udpege en virksomhedsansvarlig læge.

3. Der skal være mulighed for assistance fra en relevant speciallæge i løbet af kort tid (mindre end 30 minutter).

Det skal være muligt at få assistance fra en anæstesiologisk speciallæge under anæstesien, under opvågningen og indtil patienten er stabiliseret respiratorisk og kredsløbsmæssigt og relevant smertebehandlet. Når patienten er vågen og stabiliseret, skal der kunne fås assistance fra speciallæge i anæstesiologi i løbet af kort tid (mindre end 30 minutter).

4. Leverandøren skal have en plan for overflytning til offentligt sygehus ved alvorlige komplikationer.

5. Leverandørens anæstesifunktion skal opfylde de gældende standarder for intensiv-/opvågningsfunktion, blodtransfusion, primær hjertestopbehandling og krav vedrø-rende pulsoxymetri-udstyr i forbindelse med postoperativ overvågning.

6. Leverandøren skal have et kvalitetssikringssystem.

7. Leverandørens sted for udførelse af ydelsen skal være placeret maksimalt 70 kilometer fra Region Syddanmarks regionsgrænse. Det er alene et krav, at Leverandøren senest 1 måned efter indgåelse af kontrakt har etableret undersøgelses- og operationsfaciliteter inden for de anførte geografiske grænser.

8. Leverandøren skal senest ved kontraktstart have indgået aftale med Danske Regioner om de i udbuddet nævnte koder og forløb.

9. Såfremt patienten er henvist til udredning og behandling skal Leverandøren have færdigudredt patienten inden for 30 dage efter Regionen har modtaget henvisningen. Dernæst skal behandlingen være påbegyndt senest 30 dage efter at Leverandøren har færdigudredt patienten.

10. Leverandørens kliniske personale skal være dansktalende, og have de påkrævede kompetencer.

11. De speciallæger, der konkret skal udføre ydelserne, skal have gyldig speciallægeautorisation, samt de påkrævede kompetencer til at udføre ydelsen.

12. Leverandøren skal kunne udføre MR-scanninger på minimum 1,5 tesla og røntgen, eller har en aftale med en underleverandør herom.

Ifm. udbuddet gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=339633&B=REGIONSYDDK. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/11/2022

Send til en kollega

0.062