23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 211-607455
Offentliggjort
02.11.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik

Vindere

Kontrakt på levering af Hæmodialyseapparatur med tilhørende proprietære forbrugsvarer

(02.11.2022)
Fresenius Medical Care Danmark A/S
2630 Taastrup

Kontrakt på levering af Hæmodialyseapparatur med tilhørende proprietære forbrugsvarer


Medicoteknik

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik
Postadresse: J. B. Winsløwsvej 205A
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kent Melgaard Nielsen
E-mail: kent.melgaard.nielsen@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.medicoteknik-rsd.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.medicoteknik-rsd.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt på levering af Hæmodialyseapparatur med tilhørende proprietære forbrugsvarer

Sagsnr.: 15156
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33181100 Hæmodialyseudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakt på levering af Hæmodialyseapparatur med tilhørende proprietære forbrugsvarer

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33181520 Forbrugsvarer til dialyse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt på levering af Hæmodialyseapparatur med tilhørende proprietære forbrugsvarer

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Fresenius model 6008 er med regionens vidende eneste maskine på markedet, der anvender slange-kassette-system i modsætning til andre fabrikater, der anvender mere konventionelle slangesæt. Teknologierne adskiller sig væsentligst i den arbejdsmiljømæssige belastning personalet påføres. Fresenius model 6008 er signifikant mere skånsom for personalets hænder og fingre, idet antallet af pincetgreb (sammenklemning af tommel- og pegefinger, også kaldet fingerspidsgreb) er meget mindre (ca. halvdelen) end hos øvrige fabrikater. Se studiet: ” Eva Westergren, Mette Spliid Ludvigsen & Magnus Lindberg (2021) Prevalence of musculoskeletal complaints among haemodialysis nurses – a comparison between Danish and Swedish samples, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 27:3, 896-901, DOI: 10.1080/10803548.2019.1688018”

Behandling af børn ned til 10 kg: Alene Fresenius dialysemaskine model 6008 kan behandle børn ned til 10 kg. Dette er et krav for dialyseafdelingen på OUH, der dialyserer børn ned til 10 kg. For minimering af risici for utilsigtede hændelser kræves ensartet funktionalitet, betjening til såvel børn som voksne. Gennem anvendelse af Fresenius model 6008 opnås fleksibilitet på regionens øvrige dialyseafdelinger til fremtidig dialysering af børn ned til 10 kg.

Fresenius slange-kassettesystem har et lavt ekstrakorporal volumen, der udover at være afgørende for pædiatrisk behandling også er generelt mere skånsom til såvel børn som voksne, idet et stort ekstrakorporalt blodvolumen medfører større risiko for blodtryksfald og heraf følgende bivirkninger af behandlingen.

Herudover kræves følgende funktionaliteter, som alene Fresenius model 6008 kan opfylde:

Det kræves, at recirkulationsmåling for alle adgangsveje (A/V-fistler, grafter og dialysekatetre) er inkorporeret i softwaresystemet, således at det er et behandlingstilbud til alle patienter. Funktionen sikrer muligheden for overvågning, så nedgang i adgangsvejsfunktion kan opdages i tide. Alternativt skal der købes eksternt udstyr (fx Transonic), der komplicerer og fordyrer behandlingen væsentligt.

Betjeningspanel/skærm skal være drejbar og kunne vippes, således at patienter selv kan se skærmen og har mulighed for at betjene den under dialysebehandlingen. Denne fleksibilitet i skærmens placering har afgørende betydning for inddragelse af flest mulige patienter i deres egen behandling med henblik på at understøtte og øge patienternes forståelse for deres sygdom og behandling.

Det er et krav, at der kan anvendes trykstyret ekspansionskammer til ”Single Needle” for at sikre bedre rensning og højere kvalitet i behandlingen i de situationer, hvor ”Single Needle” er eneste behandlingsmulighed. Konsekvensen af, at der ikke kan anvendes trykstyret ekspansionskammer er dårlig rensning og heraf følgende behov for hyppigere og evt. længere dialysebehandling, der vil medføre behov for mere kapacitet i de enkelte afsnit (dialysepladser og personale).

Med baggrund i ovennævnte tekniske årsager og heraf følgende manglende konkurrence kan kontrakten kun overdrages til Fresenius jf. Udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2.

Kravspecifikation med ovennævnte mindstekrav har været i høring hos interesserede tilbudsgivere, der med undtagelse af Fresenius har meddelt ikke at kunne opfylde mindstekravene. (Høring efter vejledende forhåndsmeddelelse 2021/S 235-615980 offentliggjort 03-12-2021).

I henhold til § 4 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. agter ordregiver at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 15156
Betegnelse:

Kontrakt på levering af Hæmodialyseapparatur med tilhørende proprietære forbrugsvarer

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/10/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Fresenius Medical Care Danmark A/S
By: Taastrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 70 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/10/2022

Send til en kollega

0.054