23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 206-589026
Offentliggjort
25.10.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hjørring Kommune

Vindere

Lægekonsulentydelser til Hjørring Kommune - nyt udbud pr. 20. oktober 2022

(23.12.2022)
Institut for Mental Sundhed ApS
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg

Lægekonsulentydelser til Hjørring Kommune - nyt udbud pr. 20. oktober 2022


Hjørring Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Magdalene Vrist
E-mail: cmv@hjoerring.dk
Telefon: +45 72333227
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/188574035.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/188574035.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/188574035.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Lægekonsulentydelser til Hjørring Kommune - nyt udbud pr. 20. oktober 2022

Sagsnr.: 88.12.03-Ø54-26-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85121000 Tjenester ydet af praktiserende læger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med sagsbehandling i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats, er der i en række sager behov for lægefaglig rådgivning i form af lægekonsulentydelser.

Overordnet ønsker Hjørring Kommune at indgå aftale med en leverandør som kan levere følgende ydelser:

- Skriftlig lægefaglig rådgivning

- Digital lægefaglig rådgivning via Microsoft Teams

- Telefonisk lægefaglig rådgivning

Opgaven udbydes i henhold til udbudslovens afsnit 3 om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light regimet).

Tryk her https://permalink.mercell.com/188574035.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85120000 Behandling og konsultation hos praktiserende læger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgavens omfang:

- Udarbejdelse af lægefagligt skøn: Baseret på de seneste års forbrug, er det ordregivers forventning, at der årligt vil være behov for udarbejdelse af  ca.  400 - 500 skriftlige lægeskøn.

- Telefonisk rådgivning: I enkelte sager vil ordregiver have behov for generel telefonisk rådgivning.

-Rådgivning via Microsoft Teams: Herudover vil være behov for 2 timers digital lægefaglig rådgivning pr. uge.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2025
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Personlige forhold:

Tilbudsafgivelse skal tilbudsgiver på tro- og love erklære, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven.

Økonomisk og finansiel formåen:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere positiv egenkapital, samt en soliditetsgrad på minimum 20 % over de tre seneste regnskabsår.

Teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal fremsende en referenceliste med minimum tre referencer, hvor tilbudsgiver har udført opgaver for offentlige myndigheder af samme karakter, herunder udarbejdelse af lægeskøn. Referenselisten skal indeholde to ikke navngivne medarbejderes uddannelsesniveau, hvor der fremgår, at dette personale opfylder minimum to af de fire krav til uddannelse som opstilles (Speciallæge i samfundsmedicin/Speciallæge i arbejdsmedicin/Speciallæge i psykiatri /Speciallæge i almen medicin.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske ved evaluering i forhold til tildelingskriteriet :Bedste forhold mellem pris og kvalitet. I vurderingen heraf vil følgende tildelingskriterier indgå med den anførte vægtning: Pris 40 procent og Kvalitet 60 procent. Underkriteriet Kvalitet samler to delkriterier, herunder Sagsgange og Dialog, samarbejde og fleksibilitet. De tilsammen syv konkurrenceparametre under delkriterierne, vægter ligeligt i forhold til hinanden. Krav til tilbudsgivers egnethed: 1) Personlige forhold: Som led i tilbudsafgivelse skal tilbudsgiver på tro- og love erklære, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde 2) Økonomisk og finansiel formåen: dokumentere positiv egenkapital, samt en soliditetsgrad på minimum 20 procent over de tre seneste regnskabsår. 3) Teknisk og faglig formåen: Referenceliste med minimum tre referencer over udførte opgaver for offentlige myndigheder af samme karakter, herunder udarbejdelse af lægeskøn. . Som dokumentation skal tilbudsgiver afgive en referenceliste, hvor der fremgår, at dette personale opfylder minimum to af de fire krav til uddannelse som opstilles i pkt. 1 mindstekrav (Speciallæge i samfundsmedicin, Speciallæge i arbejdsmedicin, Speciallæge i psykiatri, Speciallæge i almen medicin )

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 22/11/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk</div>
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/10/2022

Send til en kollega

0.047