23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 199-566770
Offentliggjort
14.10.2022

Udbyder

Albertslund Kommune

Vindere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje til visiterede borgere i Albertslund Kommune

(30.01.2023)
Cura Pleje ApS
Rosenkæret 11C, 1
2860 Søborg

Opdateringer

Rettelse
(15.11.2022)

Del IV: Procedure
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
I stedet for:
Dato: 14-11-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 17-11-2022
Time: 10:00


Yderligere oplysninger
Tilbudsfristen forlænges som følge af fremsendelse af supplerende oplysninger (besvarelse af indkomne spørgsmål) efter den fastsatte svarfrist.

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje til visiterede borgere i Albertslund Kommune


Albertslund Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Albertslund Kommune
CVR-nummer: 66137112
Postadresse: Nordmarks Allé
By: Albertslund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2620
Land: Danmark
E-mail: Kelou@BDO.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://albertslund.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330972
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=341488&B=ALBERTSLUND
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=341488&B=ALBERTSLUND
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje til visiterede borgere i Albertslund Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Albertslund Kommune udbyder hermed praktisk hjælp og personlig pleje, nærmere bestemt:

- Praktisk hjælp og personlig pleje iht. servicelovens (SEL) § 83.

- Tidsafgrænset rehabiliteringsforløb iht. SEL § 83 a.

- Afløsning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne iht. SEL § 84.

- Indsatser relateret til selvvalgt hjælper i henhold til SEL § 94: Hvis borger har valgt Leverandøren som yderligere personassistance relateret til indsatsen, påhviler det Leverandøren af § 83 at påtage sig opgaver relateret til ovenstående. Dette gælder også hvis den selvvalgte hjælper ikke kan levere indsatsen grundet sygdom og ferie.

- Varetagelse af videredelegerede ikke-komplekse sundhedslovsindsatser, som Albertslund Kommune vurderer kan videredelegeres til relevant sundhedspersonale iht. KL's indsatskatalog.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 112 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79622000 Anvisning af hushjælpspersonale
79624000 Anvisning af plejepersonale
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85141210 Hjemmesygepleje
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
98513000 Udsendelse af personale til private husstande
98514000 Husligt arbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Albertslund Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Albertslund Kommune indbyder hermed interesserede leverandører til at deltage i nærværende udbud og afgive tilbud på kontrakten vedrørende hjemmeplejeindsatsen, nærmere betegnet levering af personlig pleje og praktisk hjælp til visiterede borgere i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune har besluttet at tildele kontrakten til én privat leverandør, der med Albertslund Kommunes eget tilbud skal sikre borgerne det frie valg.

Den udbudte kontrakt indebærer følgende ydelsesområder:

- Praktisk hjælp og personlig pleje iht. servicelovens (SEL) § 83

- Tidsafgrænset rehabiliteringsforløb iht. SEL § 83 a

- Afløsning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne iht. SEL § 84

- Indsatser relateret til selvvalgt hjælper i henhold til SEL § 94: Hvis borger har valgt Leverandøren som yderligere personassistance relateret til indsatsen, påhviler det Leverandøren af § 83 at påtage sig opgaver relateret til ovenstående. Dette gælder også hvis den selvvalgte hjælper ikke kan levere indsatsen grundet sygdom og ferie

- Varetagelse af videredelegerede ikke-komplekse sundhedslovsindsatser, som Albertslund Kommune vurderer kan videredelegeres til relevant sundhedspersonale iht. KL's indsatskatalog.

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens (LOV nr. 1564 af 15/12/2015) afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet).

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 112 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/03/2023
Slut: 28/02/2027
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte kontrakt har en løbetid på fire (4) år med option på forlængelse i to (2) x op til to (2) år.

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da ordregiver vurderer at dette er mest hensigtsmæssigt ud fra styringsmæssige, juridiske og økonomiske betragtninger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6 anvendelse i dette udbud.

Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Samlet årsomsætning for de seneste to disponible regnskabsår på min. 5 mio. DKK.

- Soliditetsgrad for de seneste to disponible regnskabsår på min. 15 % (egenkapital x 100 / aktiver). .

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Tilbudsgiver skal fremsende minimum én (1) og maksimalt tre (3) sammenlignelige referencer, som er udført inden for de seneste tre år regnet fra tilbudsfristen.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsbetingelsernes afsnit 6.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Kontrakten vil blive tildelt den Tilbudsgiver, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud, på grundlag af tildelingskriterierne ’Pris’ og ’Kvalitet’.

Vurderingen vil ske ud fra følgende underkriterier:

Pris (40 %)

Leveringssikkerhed og samarbejde (40 %)

Klima og Miljø (20 %)

Der henvises endvidere til udbudsbetingelsernes afsnit 10.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 14/11/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbud og tilhørende bilagsmateriale er Ordregivers ejendom og vil derfor ikke blive returneret. Udgifter i forbindelse med deltagelse i nærværende udbud honoreres ikke af Ordregiver.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2022

Send til en kollega

0.063