23948sdkhjf

Ugens påbud - uge 16/17

Magasinet Pleje offentliggør kun ugens aktuelle tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og det vil sige, at selv om man én uge har fået et påbud, er man ikke med på næste uges liste. Vi offentliggør selvfølgelig også fejlfrie tilsyn og tilsyn, hvor der har været mindre henstillinger.

Påbud 

(Yderligere tilsyn påkrævet)

Hjemmepleje Langeskov, sundhedsfagligt, 2. reaktive, 21. april 2023

"Vi vurderer, at Hjemmeplejen Langeskov ikke i tilstrækkelig grad har rettet op på forholdene og at dele af påbuddet ikke var efterlevet. Samlet set er det vores vurdering, at der fortsat er større problemer af betydning for patientsikkerheden."

Rehab & Omsorg - hjemmepleje, Fanø, sundhedsfagligt, 1. planlagte, 20. april 2023 

"Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget den 27-02-2023 vurderet, at der på Rehab & Omsorg - hjemmeplejen og midlertidigt ophold er Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden."

Ældrecenter Åbakken, Randers, sundhedsfagligt, 1. reaktive, 20. april 2023

"På baggrund af de beskrevne mangler i medicinhåndteringen på Ældrecenter Åbakken, vurderer vi, at der er større risiko for patientsikkerheden ved medicinhåndteringen."

Fejlfrie tilsyn 

(Alt i orden, ingen problemer)

Sundheds- og Omsorgscenter Nord, Jyllinge, sundhedsfagligt, 1. planlagte, 23. april 2023

"Styrelsen stiller ingen krav eller henstillinger til behandlingsstedet på baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg. Vi afslutter tilsynet."

Kristiansminde Demenscenter, sundhedsfagligt, 2. reaktive, 21. april 2023

"Der blev ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden, og vi har derfor ophævet påbuddet af den 4. januar 2023."

Henstillinger ved tilsyn 

(Mindre problemer, som ikke kræver opfølgende tilsyn)

Skibhusgruppen, Odense NØ, sundhedsfagligt, 1. reaktive, den 26. april 2023

"Vi konstaterede enkeltstående mangler i medicinhåndteringen vedrørende opdatering af det aktuelle handelsnavn på medicinlisten. Dette blev rettet på stedet."

Liselund Friplejeboliger, v. Vodskov, sundhedsfagligt, 1. reaktive, den 26. april 2023

"De mangler, der var i medicinhåndteringen var enkeltstående og spredte, og det generelle indtryk er, at behandlingsstedet generelt har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis på området."

Næsbygruppen, Odense, sundhedsfagligt, sundhedsfagligt, 1. reaktive, den 26. april 2023

"Manglerne var få og spredte, og vi vurderer, at Næsbygruppen vil være i stand til at rette op på problemerne ud fra den rådgivning, der er givet."

Stadiongruppen, Odense, sundhedsfagligt, 1. reaktive, den 26. april 2023

"Den sundhedsfaglige dokumentation fremstod systematisk og gav det nødvendige overblik over borgernes behov for pleje og behandling, og gjorde det muligt at få sammenhæng i pleje og behandling på tværs af dag - og aftenvagter og på tværs af de organiserede forløb."

Plejecenter Birkely, Vejen, ældretilsyn, 1. reaktive, den 26. april 2023

"Det er styrelsens vurdering, at der i plejeenheden er mindre problemer er af betydning for den fornødne kvalitet i forhold til den hjælp, pleje og omsorg der ydes til borgerne, og at plejeenheden kan rette op på manglerne ved at udarbejde en handleplan og følge den."

Aftengruppen Nord, Odense, sundhedsfagligt, 1. reaktive, 26. april 2023

"Vi konstaterede få og spredte mangler i den faglige vurdering af de sygeplejefaglige problemområder og den afledte pleje, behandling og opfølgning"

Doktorparken, Sakskøbing, sundhedsfagligt, 2. reaktive, 25. april 2023

"Vi konstaterede ved tilsynet, at Doktorparken har arbejdet målrettet og systematisk med at bringe de sundhedsfaglige forhold i orden."

Friplejehjemmet Lillebælt, sundhedsfagligt, 3. reaktive, 24. april 2023

"Siden det seneste tilsyn den 1. december 2022 var der gennemført systematiske sygeplejefaglige vurderinger af patienternes problemområder og den aktuelle pleje og behandling og opfølgning og evaluering"

Plejecenter Bobjergcentret, Asnæs, ældretilsyn, 1. planlagte, 24. april 2023

"Fraset enkeltstående fund i dokumentationen kunne enhver medarbejder således varetage hjælp, pleje og omsorg ud fra de faglige beskrivelser i dokumentationen, der afspejlede borgernes behov for pleje, omsorg og hjælp."

Hjemmesygeplejen, Frederiksværk, sundhedsfagligt, 1. planlagte, 24. april 2023

"Vi vurderer samlet, at der er mindre problemer af betydning for patientsikkerheden, og forudsætter, at behandlingsstedet opfylder vores henstillinger."

Rehabiliteringscentret, Furesø, ældretilsyn, 1. planlagte, 24. april 2023

"Vi vurderer, at der er tale om mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet, idet plejeenheden i to målepunkter havde enkeltstående mangler."

Hjemmeplejen Præstevangen, Skælskør, sundhedsfagligt, 1. reaktive, 24. april 2023

"Vi vurderer, at Hjemmeplejen - Område Præstevangen kan rette op på manglerne vedrørende den manglende sammenhæng i journalsystemet (målepunkt 2) ved at udarbejde og følge en handleplan"

Helsingør Rehabilitering og Træningscenter, ældretilsyn, 1. planlagte, 24. april 2023

"Begrundelsen for styrelsens vurdering er, at der var uopfyldte målepunkter i 3 ud af 13 målepunkter."

Hjemmesygeplejen Distrikt Sydals, sundhedsfagligt, 1. planlagte, 24. april 2023

"Vi har lagt vægt på, at manglerne indenfor journalføring og medicinhåndtering var ikke gennemgående."

Lokalcenter Rosengård, Odense, ældretilsyn, 1. reaktive, 21. april 2023

"Vi har samlet vurderet, at der er mindre problemer i forholdet til den fornødne kvalitet. Vi har lagt vægt på de manglende arbejdsgange, der sikrede, at borgernes mål for personlig og praktisk hjælp blev fastsat og at der på plejehjemmet manglede en praksis for at kunne tilrettelægge målrettede rehabiliterings, - vedligeholdelses – og genoptræningsforløb."

Plejehjem Augustenborggade, Aarhus, sundhedsfagligt, 1. reaktive, 21. april 2023

"Der var et enkelt fund vedrørende medicinhåndteringen omhandlende manglende label med patientens navn og cpr-nummer på flere doseringsæsker, og vi vurderer, at plejehjemmet Augustenborggade kan rette op ved at følge vores henstilling."

Hobro Friplejehjem, Hobro, ældretilsyn, 1. planlagte, 21. april 2023

"Det er vores vurdering at de mangler, der var i den social- og plejefaglige dokumentation, var få og vi vurderer, at plejeenheden vil være i stand til at rette op på problemerne ud fra den rådgivning, der er givet."

Hjemmeplejen Taps, Christiansfeld, sundhedsfagligt, 3. reaktive, 19. april 2023

"Styrelsen for Patientsikkerhed anerkender, at det både i interview med ledelse og personalet og i gennemgang af medicin og journaler fremgik, at der var arbejdet målrettet med de sygeplejefaglige vurderinger og journalføringen."

Tilsynsordbog

Hvad tilser Styrelsen for Patientsikkerhed?

Sundhedsfaglige tilsyn retter sig i al væsentlighed mod medicinhåndtering og journalføring.

Ældretilsyn retter mod plejen og menneskelige behandling af de ældre. Bliver de ældre behandlet med ordentlighed og værdighed?

Hvilke typer tilsyn findes der?

1. planlagte tilsyn: Styrelsen for Patientsikkerhed skal tilse alle enheder, som udbyder pleje eller behandling i overensstemmelse med service- og sundhedslov. Hvis ingen eller kun få fejl og mangler konstateres, afslutter styrelsen tilsynet. 

1. reaktive tilsyn: Et tilsyn som reaktion på en bekymringshenvendelse fra en borger eller sundhedspersonale til Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at henvendelse er pålidelig og forholdene alvorlige rykker styrelsen ud. Hvis der kun konstateres få fejl eller mangler afslutter styrelsen tilsynet, hvis der er større problemer får plejeenheden et påbud. 

2. reaktive tilsyn: Styrelsen for Patientsikkerhed besøger et plejehjem eller en hjemmepleje for anden gang, som reaktion på de fund, som styrelsen fandt ved første tilsyn, og som gav anledning til et påbud. Et plejehjem kan også opleve tredje og fjerde reaktive tilsyn, men det er yderst sjældent, at det forekommer. Som regel rydder de fleste plejehjem op efter første påbud, så kun to tilsyn er nødvendige.

Styrelsen har en ambition om, at 10 procent af alle plejeenheder skal tilses på et år.

Kilde: stps.dk

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.093